Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

  

Учебната 2020/ 2021 година

Вход в Офис 365 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ

Обучението в електронна среда,  за учениците от I до XII клас, е чрез използването на платформата Microsoft Teаms.  Паролите на учениците и начина на използване на платформата  не са променени.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ VIII ДО XII КЛАС Е 40 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час     

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час    

9,40  до 10,20 часа

4 час    

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час   

11,25  до 12,05 часа

 

6 час   

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час   

13,05  до 13,45 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ V ДО VII КЛАС Е 30 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,30 часа

 

2 час     

8,45  до 9,15 часа

25 минути

3 час    

9,40  до 10,10 часа

4 час    

10,25  до 10,55 часа

 

голямо междучасие

30 минути

 

5 час   

11,25  до 11,55 часа

 

6 час   

12,10  до 12,40 часа

25 минути

7 час   

13,05  до 13,35 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

9,00 до 9,20 часа

 

10 минути

2 час    

9,30  до 9,50 часа

3 час   

10,00  до 10,20 часа

голямо междучасие

30 минути

 

4 час   

10,50  до 11,10 часа

 

10 минути

5 час  

11,20 до 11,40 часа

6 час  

11,50  до 12,10 часа

7 час  

12,20  до 12,40 часа

  

За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40 часа

3 и 4 час занимания по интереси

15,00 -15,40 часа

5 и 6 час организиран отдих

16,00 -16,40 часа

 

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

***********************************

Учебната 2019/ 2020 година

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

На 13.03.2020 година бе взето решение за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации.

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището по учебното съдържание чрез ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището започна използването на платформата  Microsoft Teаms. Платформата е създадена от МОН и е система за електронно обучение.

Всички използвани връзки и начин за комуникация в електронна среда, ще се използват при възникнал технически проблем / спиране на ел. захранване, прекъсване на интернет/.

Учебният ден за учениците от І до ХІІ клас е от 09.00 до 12.20 ч. при спазване на седмичното разписание за деня.

Час от седмичното

разписание

Време за осъществяване на връзка с учениците

1

9,00 – 9,20

2

9,30 - 9,50

3

10,00 -10,20

4

10,30 - 10,50

5

11,00 – 11,20

6

11,30 – 11,50

7

12,00 – 12,20

 

За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40

3 и 4 час занимания по интереси

14,50 -15,30

 

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

Вход в Офис 365