Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Прием в първи клас за 2021/ 2022 учебна година

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в

нашето училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

добре дошли

За учебната 2021/2022 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение.

 

***

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Вид дейност

Срок

1.

Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас

до 17.05.2021 година

2.

Подаване на молби (заявления)

от 31.05. до 15.06.2021 година

3.

Изнасяне на списъка с приетите ученици

17.06. 2021 година

( 17,30 часа)

4.

Записване на приетите първокласници

от 21.06 до 28.06.2021 година

5.

Обявяване на списъците на записаните първокласници и свободните места

28.06.2021 година

6.

Попълване на свободните места

от 29.06 до 09.09.2021 година

7.

Обявяване на свободни места

29.06.2021 година

8.

Попълване и разпределяне на учениците по паралелки

до 10.09. 2021 г

9.

Родителска среща по паралелки

до 10.09. 2021 г

 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

 ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 ІІІ.  Критерии за подбор:

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в І клас за учебната 2021/2022 година.

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

***

 download

  

***

ВАЖНО:

Във връзка с предстоящата организация на дейностите по приемане и записване на ученици в първи клас на учебната 2020/ 2021 година в условията на епидемично разпространение на COVID- 19 е необходимо за безопасността на лицата, подаващи документи, да избягват струпване на входа и да спазват дистанция помежду си от 1,5- 2,0 м. Изисква се и носене на лични предпазни средства, без които няма да се допускат лица в сградата на училището. 

***