Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Прием в първи клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви е в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в нашето училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

За учебната 2019/2020 година е реализиран прием на две паралелки І клас, целодневно обучение.

 

Класен ръководител на І "а"- Ибрахим Иса.

Класен ръководител на І "б" клас- Мария Ушилкова.

 

***

 download

  

***

добре дошли

 

*** 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Вид дейност Срок
1. Изготвяне списъците на децата, които следва да постъпят в І клас до 15.05.2019 година
2. Подаване на молби (заявления) от 31.05. до 14.06.2019 година
3. Изнасяне на списъка с приетите ученици 14.06. 2019 година

 

 

 

( 17:30 часа)

4. Записване на приетите първокласници от 17.06 до 26.06.2019 година
5. Обявяване на списъците на записаните първокласници и свободните места 27.06.2019 година
6. Попълване на свободните места от 27.06 до 10.09.2019 година
7. Обявяване на свободни места 27.06.2019 година
8. Попълване и разпределяне на учениците по паралелки 27.06. до 12.09. 2019 г
9. Родителска среща по паралелки до 12.09. 2019 г

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

1.     Заявление за записване (по образец на училището);

2.      Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3.      Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 ІІІ.  Критерии за подбор:

 СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в І клас за учебната 2019/2020 година.

При разпределяне на учениците по паралелки  се спазват разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното  осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.